Valentines Day – Ek Natya

हा माझ्या इंग्रजी पोस्टचा अनुवाद आहे. करावासा वाटला.

आज Valentines day. बहुतेक तरुण मंडळी हा दिवस आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी “वापरतात”. मी असले “दिवस” साजरे करण्याच्या विरुद्ध आहे. वेळ बदलत आहे. माणुस पैश्यामागे वेडा होत चालला आहे. आणि त्यामुळे त्याला आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे हे दिवस जन्माला आले. त्यामुळेच Mothers day, Fathers Day, Peace Day, Friendship Day (माफ़ करा Friendship week) असे दिवस साजरे केले जातात.

पण अशा दिवसांसाठी थांबायचे का? तुम्हाला जर काहि बोलायचे आहे, प्रेम व्यक्त करायचे आहे, तर ते सरळ का बोलले जात नाही. हा संकोच फ़क्त दोन माणसांमध्ये अंतर निर्माण करतो. अशा “दिवसां” साठी थांबु नका.
प्रेम व्यक्त करा.

Think Nonsense..

Valentines Day

Today is valentines day. Many celebrate it to express love towards someone. but personally I’m against it. Time is changing and man always runs after money. he gets no time to express love. Hence the “Days” in the year. We have Mothers day, Fathers Day, Peace Day, Friendship Day(Sorry its Friendship week).

So we wait for these Days to arrive to express something. But for me Everyday is these “Days”. Why someone has to wait to express himself\herself?? If you want ot express say it. The hesitation does nothing but the distance between two persons. So don’t wait for such “Days”. Just say it.

Think Nonsense…